ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ
Trending

Διαταγή πληρωμής κατά της ΔΕΥΑΝ και κατά του Δήμου Ναυπλιέων 6.203.528,94€

Με αίτησή της η ΔΕΗ, στις 26-4-2022 ζήτησε από το Μονομελές Πρωτοδικείου Ναυπλίου την έκδοση διαταγής πληρωμής, ύψους 6.203.528,94€ για οφειλή του Δήμου Ναυπλιέων και της ΔΕΥΑΝ η οποία εκδόθηκε και επιδόθηκε στις 10-5-2022 στον Δήμο Ναυπλιέων νομίμως με τα δικαστικά έξοδα.

Όμως, από τις 23-4-2022 ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιέων, είχε αποφασίσει το διακανονισμό της οφειλής και είχε εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο Δημήτρη Κωστούρο να υπογράψει τα σχετικά έγγραφα, γιατί δεν προχώρησε ο διακανονισμός; 

Οφείλεται σε ολιγωρία του Δημάρχου, γιατί πώς είναι δυνατόν στις 26-4-2022, τρεις μέρες μετά η ΔΕΗ να καταθέτει αίτηση Διαταγής Πληρωμής;

Μήπως γιατί υπήρχε και προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δεν είχε και αυτή προχωρήσει, ή συμβαίνει κάτι άλλο;

Δεν ξέρουμε τι θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, εκείνο που έγινε πλέον σαφές και αποδεκτό από το Δήμο Ναυπλιέων, ότι δηλαδή θα πρέπει να πληρωθούν τα 6.203.528,94€ γιατί θα αρχίσουν να τρέχουν και οι τόκοι

ArgolidaMagazine

Η απόφαση για διακανονισμό 23-4-2022

Αντιγράφουμε από την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 23-5-2022:

Ο Δικηγόρος της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ναυπλιέων

Κωνσταντίνος Γκότσης

Κατόπιν τούτου ο κ.Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή από τα προσκομισθέντα έγγραφα που αποτέλεσαν την βάση έκδοσης της διαταγής πληρωμής προκύπτει η βασιμότητα αυτής και επομένως ο Δήμος θα επιβαρυνθεί σημαντικά (τόκοι, δικαστικές δαπάνες κ.λ.π.) από την άσκηση ενδίκων μέσων, θεωρώ ότι είναι επ’ ωφέλειά του Δήμου η μη άσκηση ανακοπής .

Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την αρ. 46/2022 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, την αρ. 8341/20-05-2022 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Γκότση Κωνσταντίνου, την με αρ.πρ. 878/ 09-5-2022 βεβαίωση της ΔΕΥΑΝ περί του ύψους της οφειλής της προς τη ΔΕΗ , την ισχύουσα νομοθεσία (τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ι και ιδ του Ν. 3852/2010, όπως όπως αντικαντικααταστάθηκε και ταστάθηκε και ισχύειισχύει ) και μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Να μην ασκηθεί ανακοπή κατά της υπ. αρ. 46/2022 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, λόγω αποδοχής από τη ΔΕΥΑΝ των οφειλόμενων ποσών που αναφέρονται στη διαταγή πληρωμής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 151/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ναύπλιο, 31-05-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ

argolidamagazine.gr/

Show More

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button